rodzaje zabezpieczeń

Drukuj

Rodzaje zabezpieczeń akceptowanych przez Fundusz WARP:

 • Weksel własny in blanco
 • Poręczenie wekslowe osób fizycznych
 • Poręczenie wekslowe spółek kapitałowych i osobowych
 • Poręczenie wg prawa cywilnego
 • Gwarancje bankowe
 • Sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego
 • Cesja praw z polisy AC zastawianego środka transportu
 • Hipoteka na nieruchomości
 • Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości
 • Cesja wierzytelności z lokaty bankowej
 • Inne


Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.